AKPPM: Nuk ka parregullA�si tA� pretenduara nA� agjencion

 

Agjensioni Kosovar pA�r Produkte dhe Pajisje Medicionale (AKPPM) ka reaguar ndaj shkrimeve tA� publikuara nA� media rreth banderolave.

a�?Lidhur me njA� shkrim nA� njA� tA� pA�rditshme kosovare, sot me datA� 16 maj 2018, nA� tA� cilin artikull pretendohet se a�?avullohen rreth 1 milion banderolaa�?, AKPPM, pA�r hir tA� informimitA� tA� drejtA�, dA�shiron tA� jap kA�to shpjegime pA�r opionion, duke hedhur poshtA� pretendimet e gazetA�s, tA� bazuara vetA�m nA� informacione preliminare tA� njA� raporti tA� Auditorit, nA� tA� cilin nuk kanA� qenA� tA� pA�rfshira ende shpjegimet e komentet e AKPPM-sA� pA�r tA� gjitha A�A�shtjet e ngritura dhe si i tillA�, raporti nuk ka qenA� pA�rfundimtara�?, thuhet nA� reagim.

NA� vijim janA� shpjegimet pA�r secilA�n A�A�shtje tA� ngritur nga gazeta.

Nuk ka pasur asnjA� avullim tA� banderolave:

PA�r ta kuptuar kA�tA� fakt, dhe pA�r ta dA�shmuar tA� kundA�rtA�n e asaj qA� A�shtA� konstatuar nA� artikullin nA� fjalA�, paraqesim kA�tu shpjegimet profesionale tA� dhA�na nga z. Arian Zeneli I cili A�shtA� pA�rgjegjA�s pA�r banderola dhe nga z. Sejde Tolaj nga departamenti I administratA�s. Situata A�shtA� kA�si soji:

Marrja e banderolave bA�het nA� pA�rputhje me dispozitat ligjore tA� UdhA�zimit Administrativ (UA-2013 pA�r vendosjen e banderolave nA� produkte medicinale) qA� importohen, prodhohen dhe qarkullojnA� nA� RepublikA�n e KosovA�s. I tere sistemi A�shtA� transparent pA�rmes sistemit online tA� quajtur a�?Barnataria�?. Ne bazA� tA� kalkulimit nga ky departament dhe krahasimeve mes pagesave tA� operatoreve tA� inkasuara, krahasimit me raport ngaA� thesari dhe lA�shimit tA� tyre nga AKPPM rezulton se kemi pA�rputhje tA� plotA�, por pA�r ta bA�rA� ende mA� tA� cartA� dhe tA� kuptueshA�m situata me numra A�shtA� kA�sisoj:

JanA� 29320152 banderola minus 2056767, e qA� janA� banderola tA� vitit 2016 e tA� shtypura nA� vitin 2017, dhe kjo krejt nA� pA�rputhje me Ligjin (shiko ligjin 04L-190), baze ligjore sipas sA� cilA�s njA� operator ka mundA�si tA� pajiset me leje dhe pas 3+3 muajve tA� kA�rkoje shtypjen e banderolave. Pra, kemi 27263385 banderola, e qA� nA� vlerA� financiare janA� 272,633.85A� euro, tA� inkasauara.

Bazuar nA� shumA�n e lartpA�rmendur shtojmA� edhe 1835546 banderolaA� tA� paguara nA� vitin 2017 dhe tA� shtypura nA� vitin 2018, edhe kA�to gjithherA� sipas Ligjit tA� lartpA�rmendur, dhe sipas tA� cilA�s rezulton se nuk ka banderola tA� lA�shuara mA� shumA� se sa mjete qA� janA� inkasuar. PA�rkundrazi, kemi 1703.97 euro mA� tepA�r tA� inkasuara dhe vetA�m pA�r sqarim dhe tA� mos ketA� paqartA�si, kjo ndodh nA� rastet ku kompania ka paguar banderolat, por nuk ka bA�rA� ende kA�rkesA�n pA�r tA� tA�rhequr tA� gjitha banderolat deri nA� skadim tA� licencA�s se importit. Edhe kjo procedurA� A�shtA� e paraparA� nA� kuadA�r tA� normave ligjore, dhe nA� asnjA� rrethanA� nuk qA�ndron konstatimi i artikullit qA� ka pasur avullim banderolash. Pra, nuk ka avullim.

Nuk ka pasur dhA�nie avanceve nA� mA�nyrA� tA� paligjshme nga AKPPM

NjA� nga A�A�shtjet qA� A�shtA� ngritur A�shtA� edhe dhA�nia e avanceve, kinse nA� mA�nyrA� tA� paligjshme nga AKPPM. Ky A�shtA� konstatim i pasaktA�.

Me dA�shirA�n mA� tA� madhe do tA� jepnim shumA� sqarime nA� kA�tA� pikA�, por jemi tA� kufizuar nA� kA�tA� kohA� pasi qA� njA� hetim penal A�shtA� duke vazhduar nA� kA�tA� rast dhe nuk mund ti dA�mtojmA� ato hetime. Pas pA�rfundimit tA� tij AKPPM do ta mbajA� publikun tA� informuar pA�r rastin.

Por, ajo A�ka mund tA� komentojA� Agjencia deri tash A�shtA� qA� rastin nA� fjalA� e ka paraqitur Kryeshefi i AKPPM-sA� nA� Polici menjA�herA� pasi qA� A�shtA� njoftuar nga Ministria e ShA�ndetA�sisA� se MSH nA� sistem ka vA�rejtur se A�shtA� njA� dallim mes asaj qA� neve si Agjenci naA� A�shtA� paraqitur dhe A�ka A�shtA� vA�rejtur nA� sistem tA� MSh-sA�.

Policia i A�shtA� pA�rgjigjur ftesA�s sA� Kryeshefit, Jeton ShalaA� dhe pastaj ka shkuar nA� zyrA�n e tij dhe i ka mbledhur provat qA� ata kanA� kA�rkuar nga Agjencia dhe nga zyrtarA�t e saj, i kemi fotokopjuar tA� gjitha provat qA� ata i kanA� konsideruar tA� rA�ndA�sishme pA�r hetimin e tyre.

A�shtA� e vA�rtetA� qA� gjatA� kA�saj procedure policA�t hetues kanA� kA�rkuar tA� sillen nA� zyrA�n e Kryeshefit prova qA� ata mendojnA� se janA� tA� rA�ndA�sishme pA�r ta si dhe disa zyrtarA� tA� AgjencisA� janA� ftuar nga ta bashkA� me dokumentet qA� tA� u pA�rgjigjen disa pyetjeve qA� hetuesit kanA� menduar se janA� me rA�ndA�si pA�r ta. MA� vonA�, disa nga ata zyrtarA� janA� ftuar edhe nA� Stacionin Policor pA�rkatA�s, sipas nevojA�s qA� autoriteti nA� fjalA� e ka pasur pA�r hetimin. PA�r detajet e tjera mund tA� flasA� veA� autoriteti qA� po e bA�nA� kA�tA� hetim.

NA� njA� A�A�shtje tjetA�r, zyrtari zotues i caktuar nga Kyeshefi ka qenA� punA�tor i AKPPM-sA� nA� tA� kaluarA�n, nA� atA� kohA� ka qenA� punA�tor i Inspektoratit Farmaceutik, A�shtA� njoftuar kryeinspektori i tij qA� raporton direkt ministritA� dhe ka dhA�nA� pA�lqimin me vullnet tA� mirA�, me shkrim, qA� i njA�jti tA� ndihmojA� AKPPM-nA� nA� atA� periudhA� pA�r kA�rkesat legjitime tA� cilat janA� bA�rA� nga AKPPM-ja qA� te mos ngec puna, pasi qA� A�shtA� fakt i ditur qA� Agjencia A�shtA� nA� vA�shtirA�si nA� mungesA� tA� punA�torA�ve- staf i pamjaftueshA�m nA� numA�r. Pra nuk A�shtA� e vA�rtetA� qA� A�shtA� bA�rA� ndonjA� angazhim pa dijeninA� e mbikA�qyrA�sit- rrjedhimisht Kryeinspektorit i cili e ka njoftuar tA�rA� Departamentin e AdministratA�s me shkrim pA�r kA�tA� lA�vizje.

Nuk ka pasur udhA�time jashtA� vendit pa nevojA� dhe tA� zyrtarA�ve tjerA�, pos tA� AKPPM-sA�

NjA� nga pyetjet e ngritura A�shtA� edhe qA� njA� punA�torA� e MSh-sA� me inicialetA� L.AA� ka bA�rA� kA�rkesA� pA�r udhA�time te Agjencia. AKPPM nuk ka aprovuar qA� pA�rmes AKPPM-sA� e lartpA�rmendura tA� udhA�tojA� me buxhet tA� AKPPM-sA�, pA�rderisa ka qenA� punA�tore e MSH-se dhe e pezulluar aty. As nA� Hawai nuk jemi ne dijeni qA� kanA� udhA�tuar zyrtarA�t e lartA� tA� AKPPM-sA�.

NdA�rsa nA� KorenA� e Jugut ka udhA�tuar zyrtari G.S. qA� ka pasur prezantim nA� konferencA� tA� farmacistA�ve, NA� kryeqytetin e KubA�s ka udhA�tuar Kryeshefi me ftesA� zyrtare tA� Institutit Onkologjik shtetA�ror kuA� janA� ftuar edhe shefat e agjencive tA� rajonit.

PA�rndryshe AKPPM nuk ka shpenzuar shume ne avanse edhe pse rreth 60000 euro i ka pasur tA� ndara, sipas Ligjit, dhe nga ky buxhet rreth gjysmA�n e ka shpenzuar nA� vitin paraprak.

Nuk ka pasur punA�sime tA� parregullta nA� Agjenci

NjA� A�A�shtje tjetA�r e ngritur nga pyetjet A�shtA� edhe ajo e angazhimit me kontrata mbi vepA�r.A� Me kontratat mbi vepA�r te gjithA� janA� angazhuar nA� kuptim tA� normave pozitive nA� RepublikA�n e KosovA�s dhe nA� konsultim paraprak tA� vijes vertikale, me qA�llim tA� realizimit tA� detyrave tA� punA�s. PA�r A�do punA�torA� ka pasur konkurs tA� hapur dhe janA� paguar dhe zgjedhur nA� bazA� tA� meritA�s dheA� angazhimit: Rrjedhimisht, pA�r A�do njA�rin A�shtA� respektuar Rregullorja e Rekrutimit dhe Shpalljes dhe Ligjet nA� fuqi.

Zyrtari i depos dhe zyrtarja e rikontrollimit tA� dosjeve ka pasur kA�rkesa edhe pas orarit A�shtA� paguar mA� shume dhe ka qenA� ne dispozicion tA�rA� kohen, deri nA� normalizimin e gjendjes nA� atA� departament ku ka qene i angazhuar.

A�do punA�torA� ka qenA� meritor dhe po tA� ketA� mundA�si dhe buxhet, Agjencia do tA� hapA� pA�rsA�ri konkurs qA� tA� mos ngecin punA�t deri ne rregullimin e numrit tA� punA�torA�ve, ashtu si e parasheh Ligji 04l-190 dhe udhA�zimet administrative, respektivisht.

NA� AKPPM nuk ka trajtim jo tA� barabartA� tA� kompanive rreth licencave

A�shtA� ngritur me pyetje edhe njA� A�A�shtje tjetA�r. AKPPMA� sqaron se nuk ka trajtim tA� pabarabartA� tA� operatoreve, pA�rkundA�r kA�rkesave tA� shumta.

Mbi 3000 kA�rkesa vetA�m nA� Departamentin e Licencimit janA� proceduar brenda njA� viti.

A�shtA� A�do kA�rkesA� transparenteA� dhe online. Edhe nA� rastet e vendosjes sA� pA�rgjigjes negative, operatorA�ve iu A�shtA� dhA�nA� mundA�sia e ankesA�s pA�rnjA�herA� nA� Bord tA� Ankesave dhe si e tillA� konstatojmA� qA� Agjencia A�shtA� korrekt me operatorA�t dhe punA�t nA� Departamentin e Licencimit kryhen brenda afatit ligjor.

ShpresojmA� qA� kA�to sqarime tA� dhA�na nga AKPPM do tA� publikohen tA� plota. A�shtA� nA� interes tA� publikut tA� informohet qA� konstatimet mediale pA�r parregullsi nuk qA�ndrojnA�, dhe seA� Agjencia A�shtA� transparente, aq sa lejojnA� Ligjet nA� fuqi, pa u dA�mtuar privatA�sia e askujt, dhe mA� e rA�ndA�sishmja: pa ndA�rhyrA� nA� procedurat eventuale hetimore tA� autoriteteve tA� tjera.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.