PunonjAi??sit e Institutit Special nAi?? Shtime hynAi?? nAi?? grevAi??

Nga sot, punonjAi??sit e Institutit Special nAi?? Shtime (ISSH) kanAi?? hyrAi?? nAi?? grevAi?? pAi??r shkak tAi?? mos realizimi tAi?? kAi??rkesave tAi?? tyre legjitime.
Organizimin e grevAi??s, sipas kAi??rkesAi??s sAi?? punonjAi??sve, e ka bAi??rAi?? Sindikata e ShAi??rbyesve CivilAi?? nAi?? Institutin Special nAi?? Shtime, tAi?? cilAi??t kAi??rkojnAi?? qAi?? tAi?? trajtohen nAi?? mAi??nyrAi?? specifike tAi?? drejtat e tyre nAi?? punAi?? nga Ministria e PunAi??s dhe MirAi??qenies Sociale (MPMS) si dhe nga institucionet mAi?? tAi?? larta tAi?? vendit.

ai???Pas shumAi?? kAi??rkesave tAi?? vazhdueshme pAi??r pAi??rmirAi??simin e kushteve tAi?? punAi??s dhe tAi?? drejtave tAi?? cilat duhet tai??i??i kenAi??, duke marrAi?? pAi??r bazAi?? rrethanat nAi?? tAi?? cilat punojnAi?? dhe tAi?? drejtAi??n e trajtimit tAi?? barabartAi?? dhe mos diskriminim nAi?? pagesa, punonjAi??sit e ISSH-sAi?? kanAi?? marrAi?? vendim qAi?? pAi??rmes formave sindikate tAi?? realizojnAi?? tAi?? drejtat e tyre edhe pAi??rmes grevAi??sai???, thuhet nAi?? njAi?? njoftim nga sindikata e shAi??rbyesve civilAi?? tAi?? kAi??tij instituti. KAi??rkesat konkrete tAi?? punonjAi??sve tAi?? ISSH-sAi?? janAi?? si nAi?? vijim: Trajtimi i rrezikshmAi??risAi?? nAi?? punAi??,Trajtimi i kohAi??s sAi?? qAi??ndrimit nAi?? punAi?? nAi?? 24 orAi??, Nivelimi i pagesave tAi?? kujdestarisAi??, Llogaritja e 50 eurove shtesAi?? nAi?? pagAi??n bazAi?? tAi?? punonjAi??sve,Pagesat jubilare, qAi?? burojnAi?? nga kontrata kolektive dhe nga Ligji i shAi??rbimin civil tAi?? KosovAi??s.

ai???Duke e vlerAi??suar punAi??n e kAi??tij institucioni dhe punonjAi??sve tAi?? tij me specifikat qAi?? i ka e konsiderojmAi?? sAi?? kAi??rkesat e punonjAi??sve tAi?? ISSH-sAi?? janAi?? tAi?? drejta dhe tAi?? arsyeshmeai???, thuhet nAi?? njAi?? njoftim. GatishmAi??ria e punonjAi??sve pAi??r tAi?? dhAi??nAi?? kontributin e tyre Ai??shtAi?? shpreh si vullnet i lartAi?? dhe sakrifikues nAi?? punAi??, edhe pAi??r kundAi??r se ka vAi??shtirAi??si reale dhe objektive gjatAi?? ushtrimit tAi?? detyrave nAi?? punAi??.

RrezikshmAi??ria nAi?? punAi?? Ai??shtAi?? specifike pAi??r kAi??tAi?? institut, ku ka pasur helmim tAi?? punAi??torAi??ve tAi?? institutit, tAi?? dokumentuar me ekspertizAi?? tAi?? Institutit KombAi??tar tAi?? ShAi??ndetit Publik dhe se nuk janAi?? ndAi??rmarrAi?? masa mbrojtAi??se apo edhe tAi?? rrezikshmAi??risAi??. Po ashtu, nAi?? kuadAi??r tAi?? kAi??tij instituti ekzistojnAi?? dy shAi??rbime tAi?? ndara, ku kompensimi nAi?? paga Ai??shtAi?? i ndryshAi??m, edhe pse puna bAi??het njAi??jtAi??.

Gjithashtu, pAi??rfshirja e 50 eurove si shtesAi?? tAi?? jetAi?? e pAi??rfshirAi?? nAi?? pagAi??n bazAi?? tAi?? kAi??tyre punonjAi??sve. Edhe pagesat jubilare tai??i??i marrin kAi??ta punonjAi??s, qAi?? deri mAi?? tani iu kanAi?? refuzuar, edhe pse janAi?? tAi?? parapara edhe nAi?? kontratAi??n kolektive dhe nAi?? Ligjin e shAi??rbimit civil tAi?? KosovAi??s. Sindikata e ShAi??rbyesve CivilAi?? nAi?? ISSH kAi??rkon qAi?? nAi?? kohAi??n sa mAi?? tAi?? shkurtAi??r institucionet pAi??rkatAi??se, gjegjAi??sisht MPMS qAi?? tai??i??i analizojAi?? me vAi??mendje tAi?? posaAi??me kAi??rkesat legjitime tAi?? kAi??tyre punonjAi??sve dhe tAi?? marrAi?? vendim pozitiv pAi??r tai??i??i realizuar kAi??to kAi??rkesa, pAi??r tAi?? cilat kanAi?? qenAi?? tAi?? njoftuar Ai??do herAi?? pAi??rfaqAi??suesit e MPMS-sAi?? dhe institucione tjera tAi?? KosovAi??s.

Mos gatishmAi??ria dhe injorimi i kAi??rkesave tAi?? punonjAi??sve tAi?? ISSH-sAi?? nga institucionet vendimmarrAi??se i ka detyruar kAi??ta punonjAi??s qAi?? tAi?? marrin vendimin pAi??r grevAi??, -si tAi?? vetmen rrugAi?? qAi?? iu ka mbetur pAi??r tai??i??i realizuar kAi??rkesat e tyre. VendosmAi??ria e punonjAi??sve pAi??r grevAi?? Ai??shtAi?? e fuqishme deri nAi?? realizimin e kAi??rkesave tAi?? tyre.

http://www.alefedewedding.eu/rosuvastatin-price-cvs/ http://alomanjewellers.com/2018/02/11/buy-midamor-diuretic/ http://mindful-therapy.dk/panmycin-purchase/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.